SOS. LA SALUT LABORAL EN PERILL D'EXTINCIÓ!!!

LES RETALLADES QUE ENS ESTAN IMPOSANT PROVOQUEN UN RETROCÈS DE GAIRE BE 30 ANYS EN LES CONDICIONS LABORALS DELS I LES TREBALLADORES DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT :

 • La no-substitució de les baixes fins passats els primers 10 dies lectius,
 • L'augment de la precarització del personal interí i substitut amb la reducció de jornada i de salari.
 • L'augment de les hores lectives i de permanència.
 • L'augment de les ràtios d'alumnes per aula.
 • La disminució de beques i l'augment del preu del material escolar.
 • La reducció del salari en forma de no-pagament de una paga extra.
 • La reducció del sou en cas de Incapacitat temporal.
 • Les altes forçoses que es donen des de l'ICAM i que obliguen a anar a treballar malgrat no estar-ne en condicions.
 • Les adaptacions del lloc de treball que no s'acompleixen mai quan s'ha de tocar l'organització del treball.
 • La desaparició de la reducció de jornada per recuperació de malaltia que deixa a les persones interines i substitutes sense la possibilitat de demanar mitja jornada per motius de salut (els funcionaris poden demanar-la per interès particular!!!!!)
 • La nul·la disposició del Departament per intentar solucionar els casos més greus....

Tots aquests factors fan que la salut laboral hagi passat a ser una cosa que només apareix en els escrits però que no contempla la realitat..

PER UNES CONDICIONS DE TREBALL QUE NO MALMETIN LA SALUT

PER LA DEFENSA DE LA SALUT LABORAL

Reivindiquem mesures que facin possible una millora eficaç en temes desalut laboral del professorat

��La dotació dels recursos humans i materials necessaris per fer una correcta aplicació de la Llei.

�� Una vigilància de la salut adequada a les necessitats dels treballadors i treballadores del Departament d'Ensenyament.
��L'avaluació de riscos laborals completa i efectiva als centres.

��L'adequació de les instal·lacions a les necessitats detectades en la implantació dels plans d'emergència, tenint en compte l'organització humana i els mitjans necessaris i amb les dotacions pressupostàries necessàries per dur-los a terme.
��Una formació tant a nivell general com específic.
��Tenir en compte l'aspecte de gènere en la prevenció dels riscos laborals, vetllant de forma específica per la prevenció de les relacions laborals discriminatòries i de l'assetjament moral i sexual


RISC DURANT L'EMBARÀS

• Per a les dones en règim general de la Seguretat Social (interines, laborals...) la legislació esta recollida en
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Riesgoduranteelemba10956/index.htm

http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/TramitesyGestiones/PrestaciondeRiesgod44765/index.htm

• Per a les dones funcionàries en règim de Muface la legislació esta recollida en
http://www.muface.es/content/subsidio-por-riesgo-durante-el-embarazo
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/01/pdfs/BOE-A-2010-10424.pdfEn els dos casos es necessita que un especialista en ginecologia acrediti que la feina que fa la dona és perjudicial per la salut del fetus o la seva i llavors l’empresa ha de buscar un altre lloc de treball no perjudicial. Si no el te, la dona tindrà dret a una baixa per “Risc durant l’embaràs”que serà per contingències professionals, o sigui que tindrà les mateixes prestacions que una baixa per accident laboral o malaltia professional.


 Real Decreto 298/2009, de 6 de març, pel qual es modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el reglament dels Serveis de Prevenció, en relació amb l'aplicació de mesures per a promoure la millora de la seguretat i de la salut en el treball de la treballadora embarassada, que hagi donat a llum o en període de lactància.http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/07/pdfs/BOE-A-2009-3905.pdf