SOS. LA SALUT LABORAL EN PERILL D'EXTINCIÓ!!!

LES RETALLADES QUE ENS ESTAN IMPOSANT PROVOQUEN UN RETROCÈS DE GAIRE BE 30 ANYS EN LES CONDICIONS LABORALS DELS I LES TREBALLADORES DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT :

 • La no-substitució de les baixes fins passats els primers 10 dies lectius,
 • L'augment de la precarització del personal interí i substitut amb la reducció de jornada i de salari.
 • L'augment de les hores lectives i de permanència.
 • L'augment de les ràtios d'alumnes per aula.
 • La disminució de beques i l'augment del preu del material escolar.
 • La reducció del salari en forma de no-pagament de una paga extra.
 • La reducció del sou en cas de Incapacitat temporal.
 • Les altes forçoses que es donen des de l'ICAM i que obliguen a anar a treballar malgrat no estar-ne en condicions.
 • Les adaptacions del lloc de treball que no s'acompleixen mai quan s'ha de tocar l'organització del treball.
 • La desaparició de la reducció de jornada per recuperació de malaltia que deixa a les persones interines i substitutes sense la possibilitat de demanar mitja jornada per motius de salut (els funcionaris poden demanar-la per interès particular!!!!!)
 • La nul·la disposició del Departament per intentar solucionar els casos més greus....

Tots aquests factors fan que la salut laboral hagi passat a ser una cosa que només apareix en els escrits però que no contempla la realitat..

PER UNES CONDICIONS DE TREBALL QUE NO MALMETIN LA SALUT

PER LA DEFENSA DE LA SALUT LABORAL

Reivindiquem mesures que facin possible una millora eficaç en temes desalut laboral del professorat

��La dotació dels recursos humans i materials necessaris per fer una correcta aplicació de la Llei.

�� Una vigilància de la salut adequada a les necessitats dels treballadors i treballadores del Departament d'Ensenyament.
��L'avaluació de riscos laborals completa i efectiva als centres.

��L'adequació de les instal·lacions a les necessitats detectades en la implantació dels plans d'emergència, tenint en compte l'organització humana i els mitjans necessaris i amb les dotacions pressupostàries necessàries per dur-los a terme.
��Una formació tant a nivell general com específic.
��Tenir en compte l'aspecte de gènere en la prevenció dels riscos laborals, vetllant de forma específica per la prevenció de les relacions laborals discriminatòries i de l'assetjament moral i sexual


RECLAMACIÓ AL DEPARTAMENT DELS DRETS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITACIÓ RECONEGUDA
Des de Salut Laboral d’Ustec-Stes, portem molt de temps demanant al departament que les persones que tenen problemes de salut han de tenir una adaptació del lloc de treball tal com diu l'article 25 de la Llei de Prevenció de riscos laborals. Dins d’aquest col·lectiu, evidentment es troben les persones amb discapacitat reconeguda, a qui se’ls hauria d'adjudicar un lloc de treball adaptat a les seves possibilitats físiques, sensorials o psicosocials.
Ens hem trobat masses vegades amb persones amb discapacitat a qui s'ha donat un lloc de treball incompatible amb el seu estat de salut i si era interina, només li oferien com a solució la renúncia al lloc ( i depenent del SSTT, sortir de la borsa).
La llei de prevenció de riscos obliga l'empresa (en aquest cas el Departament) a fer un seguiment,  per part de la metgessa del treball,  de les persones amb una sensibilitat específica (les discapacitats estan dins d'aquest col·lectiu) per anar actualitzant l'adaptació del seu lloc de treball.

El Departament, lluny de fer el que li demanem i el que diu la Llei de prevenció de riscos laborals, diu que als interins/es no se'ls pot adaptar el lloc de treball perquè de fet no en tenen, fins que no els n’adjudiquen un. I finalment, el que ha fet és treure la prioritat de les vacants i de les comissions de servei per a discapacitats > al 33%, per les adjudicacions de Comissions de servei per l'art. 25 de la Llei de Prevenció de riscos (pels funcionaris).
Com a sindicat vam aconseguir que incloguessin l’últim punt de l'apartat 5.4 "D'altra banda, al professorat interí que obtingui una destinació provisional en la fase d'elecció prevista a la base 5.8 no adequada a l'adaptació del lloc de treball continguda en el corresponent informe previ emès a l'empara de l'article 25 de la Llei 31/1995, se li podrà modificar la destinació a altre lloc de treball, en ocasió de vacant, abans de l'inici del curs 2013-2014."  Però , evidentment, això no ha estat suficient, perquè ho van publicar tard, sense donar temps a demanar l'adaptació i sense comunicar-ho a les persones afectades.

Tant en la mesa sectorial com en els comitès de seguretat i salut i a la Comissió
paritària de prevenció de riscos laborals, hem defensat sempre que les persones que tenen problemes de salut han de tenir una adaptació del lloc de treball tal com diu l'article 25 de la Llei de Prevenció deriscos laborals. Dins d’aquest col·lectiu, evidentment es troben les persones amb discapacitat reconeguda, a qui se’ls hauria d'adjudicar un lloc de treball adaptat a les seves possibilitats físiques, sensorials o psicosocials, i totes elles haurien de participar en les adjudicacions d'estiu com a art 25. La llei de prevenció de riscos obliga l'empresa (en aquest cas el Departament) a fer un seguiment, per part de la metgessa del treball, de les persones amb una sensibilitat específica (les discapacitats estan dins d'aquest col·lectiu) per anar actualitzant l'adaptació del seu lloc de treball, a la que TOTS ELS TREBALLADORS I TREBALLADORES TENEN DRET encara que no tinguin un lloc de treball fix. Aquesta adaptació indica quines són les condicions que ha de tenir el lloc de treball que se li adjudiqui, perquè també la LPRL diu en el mateix article 25, que "Els treballadors no han d'ocupar aquells llocs de treball en què, a causa de les seves característiques personals o el seu estat biològic o per la seva discapacitat física, psíquica o sensorial degudament reconeguda, puguin tant ells com els altres treballadors i altres persones relacionades amb l'empresa exposar-se a situacions de perill o, en general, quan es trobin manifestament en estats o situacions transitòries que no responguin a les exigències psicofísiques dels llocs de treball respectius. "
Per una altra banda,caldrà fer un seguiment per veure si es compleix aquest % de la la

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
Actualització 30/12/2013
Artículo 59. Personas con discapacidad.
1. En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 1 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública.
La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al menos, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.
2. Cada Administración Pública adoptará las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo y, una vez superado dicho proceso, las adaptaciones en el puesto de trabajo a las necesidades de las personas con discapacidad.

 
Continuarem exigint al Departament que compleixi la Llei de prevenció de riscos laborals, adaptant el lloc de treball a totes aquelles persones que treballen en el Departament d'Ensenyament i que ho necessitin per causa de la seva especificitat en la seva salut física , sensorial o psíquica. Per això, el departament ha de comunicar a totes les persones afectades que han de sol·licitar l'adaptació del lloc de treball i tenir prioritat en l'adjudicació de llocs de treball en funció d'aquesta adaptació.