SOS. LA SALUT LABORAL EN PERILL D'EXTINCIÓ!!!

LES RETALLADES QUE ENS ESTAN IMPOSANT PROVOQUEN UN RETROCÈS DE GAIRE BE 30 ANYS EN LES CONDICIONS LABORALS DELS I LES TREBALLADORES DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT :

 • La no-substitució de les baixes fins passats els primers 10 dies lectius,
 • L'augment de la precarització del personal interí i substitut amb la reducció de jornada i de salari.
 • L'augment de les hores lectives i de permanència.
 • L'augment de les ràtios d'alumnes per aula.
 • La disminució de beques i l'augment del preu del material escolar.
 • La reducció del salari en forma de no-pagament de una paga extra.
 • La reducció del sou en cas de Incapacitat temporal.
 • Les altes forçoses que es donen des de l'ICAM i que obliguen a anar a treballar malgrat no estar-ne en condicions.
 • Les adaptacions del lloc de treball que no s'acompleixen mai quan s'ha de tocar l'organització del treball.
 • La desaparició de la reducció de jornada per recuperació de malaltia que deixa a les persones interines i substitutes sense la possibilitat de demanar mitja jornada per motius de salut (els funcionaris poden demanar-la per interès particular!!!!!)
 • La nul·la disposició del Departament per intentar solucionar els casos més greus....

Tots aquests factors fan que la salut laboral hagi passat a ser una cosa que només apareix en els escrits però que no contempla la realitat..

PER UNES CONDICIONS DE TREBALL QUE NO MALMETIN LA SALUT

PER LA DEFENSA DE LA SALUT LABORAL

Reivindiquem mesures que facin possible una millora eficaç en temes desalut laboral del professorat

��La dotació dels recursos humans i materials necessaris per fer una correcta aplicació de la Llei.

�� Una vigilància de la salut adequada a les necessitats dels treballadors i treballadores del Departament d'Ensenyament.
��L'avaluació de riscos laborals completa i efectiva als centres.

��L'adequació de les instal·lacions a les necessitats detectades en la implantació dels plans d'emergència, tenint en compte l'organització humana i els mitjans necessaris i amb les dotacions pressupostàries necessàries per dur-los a terme.
��Una formació tant a nivell general com específic.
��Tenir en compte l'aspecte de gènere en la prevenció dels riscos laborals, vetllant de forma específica per la prevenció de les relacions laborals discriminatòries i de l'assetjament moral i sexual


ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS I ATENCIÓ SANITÀRIA A ALUMNES


Tots els i les alumnes tenen dret a ser assistits en les seves necessitats específiques que els permetin tenir una educació en condicions de màxima equitat. Entre aquests, hi ha els i les que tenen problemes de salut que necessiten atenció específica i individual. Aquesta atenció pot ser bàsicament el seguiment i l’administració de medicació i l’aplicació de tècniques sanitàries auxiliars que facilitin l’alimentació i/o la higiene dels i les alumnes. Hauria de ser un o una professional sanitari (infermer/a) en el cas de haver d’administrar medicació parenteral i un o una professional sociosanitari  que portessin a terme aquestes tasques.

Segons  els currículums dels Cicles Formatius de Grau Mitjà,  les seves competències professionals són, entre d’altres:

(Tècnics en atenció sociosanitària) b)Desenvolupar intervencions d'atenció física dirigides a persones amb necessitats específiques:

1. Mantenir les persones usuàries en condicions d'higiene personal correctes, i aportar l'ajuda necessària d'acord amb les seves necessitats i el pla d'intervenció establert prèviament.
2. Realitzar activitats de mobilització i exercicis per facilitar el manteniment i millora de les capacitats físiques i motrius, seguint el pla de millora personal especificat en cada cas.
3. Preparar la persona usuària per al trasllat, i efectuar les actuacions d'acompanyament, vigilància i suport, per tal d'assegurar l'acompliment de les condicions de seguretat i comoditat del trasllat.
4. Executar les operacions necessàries per facilitar la correcta exploració i observació mèdiques de la persona usuària.
5. Realitzar la preparació i administració de medicaments per via oral, rectal i tòpica, així com l'aplicació de tractaments locals de termoteràpia, crioteràpia i hidrologia, seguint les pautes establertes en el pla individualitzat de cures.
6. Realitzar les cures post mortem, seguint els protocols establerts.
7. Proporcionar i administrar correctament els aliments a la persona usuària, potenciant hàbits d'autonomia personal en aquells casos que sigui possible.
8. Col·laborar en el control d'infeccions, aplicant les mesures correctes per a l'eliminació d'excretes, així com per a la recollida i transport de mostres.
9. Actuar segons el pla de seguretat establert, aplicant tècniques de prevenció d'accidents i, en cas necessari, aplicant les tècniques de primers auxilis, avisant amb celeritat segons el procediment establert.

 (Tècnics en cures auxiliars d’infermeria) b) Aplicar cures auxiliars d'infermeria al pacient/client:

1. Rentar i fer la higiene dels pacients/clients en funció de les seves necessitats i del pla de cures.
2. Preparar al pacient/client per al seu trasllat i assegurar que es compleixen les condicions del mateix.
3. Mobilitzar al pacient/client en el seu medi tenint en compte el seu estat i posició anatòmica recomanada.
4. Ajudar a la deambulació del pacient/client, assegurant que es compleixen les indicacions específiques del responsable del pla de cures.
5. Executar les operacions necessàries per facilitar la correcta exploració i observació del pacient/client.
6. Aplicar tractaments locals de termoteràpia, crioteràpia i hidrologia mèdica, seguint els protocols tècnics establerts i les indicacions d'actuació.
7. Realitzar la preparació i administració de medicaments per via oral, rectal i tòpica.
8. Realitzar cures postmortem seguint els protocols establerts.
9. Distribuir els menjars i recolzar la ingesta en pacients/clients que així ho requereixin.
10. Col·laborar o aplicar tècniques de prevenció d'accidents i primers auxilis, seguint els protocols i pautes d'actuació establertes.

Les funcions docents, segons la LEC,

1. Els mestres i els professors són els agents princi­pals del procés educatiu en els centres.
2. Els mestres i els professors tenen, entre altres, les funcions següents:
a) Programar i impartir ensenyament en les especiali­tats, les àrees, les matèries i els mòduls que tinguin encomanats, d’acord amb el currículum, en aplica­ció de les normes que regulen l’atribució docent.
b) Avaluar el procés d’aprenentatge dels alumnes.
c) Exercir la tutoria dels alumnes i la direcció i l’orien­tació global de llur aprenentatge.
d) Contribuir, en col·laboració amb les famílies, al des­envolupament personal dels alumnes en els aspec­tes intel·lectual, afectiu, psicomotor, social i moral.
e) Informar periòdicament les famílies sobre el procés d’aprenentatge i cooperar-hi en el procés educatiu.
f) Exercir la coordinació i fer el seguiment de les ac­tivitats escolars que els siguin encomanades.
g) Exercir les activitats de gestió, de direcció i de co­ordinació que els siguin encomanades.
h) Col·laborar en la recerca, l’experimentació i el millo­rament continu dels processos d’ensenyament.
i) Promoure i organitzar activitats complementàries, i participar-hi, dins o fora del recinte escolar, si són programades pels centres i són incloses en llur jor­nada laboral.
j) Utilitzar les tecnologies de la informació i la comu­nicació, que han de conèixer i dominar com a eina metodològica.
k) Aplicar les mesures correctores i sancionadores derivades de conductes irregulars, d’acord amb l’article 34.

Si ens basem en les competències professionals i en les funcions establertes per normativa dels diferents professionals, constatem clarament que

·         Donar medicació i alimentar i /o hidratar als alumnes, NO és una funció docent.

·         Donar medicació per via parenteral, NO és una competència professional de personal auxiliar d’infermeria ni sociosanitari.

Davant d’aquesta evidència, no entenem perquè el Departament d’Ensenyament no aclareix  quina ha de ser l’actuació que els i les docents i la resta de treballadors i treballadores dels centres educatius han de tenir front a les necessitats d’alumnes que requereixen una atenció específica per motius de salut.


QUE DIU EL DEPARTAMENT


1.2 Administració de medicaments als alumnes
Seguint les recomanacions del Departament de Salut i la Societat Catalana de Pediatria, s'ha inclòs el paracetamol a la farmaciola dels centres educatius de Catalunya. Per administrar-lo cal tenir l'autorització signada dels pares, mares o tutors legals (que el centre educatiu ha de demanar en el moment de la inscripció de l'alumne al centre) i seguir les recomanacions d'ús elaborades per la Societat Catalana de Pediatria i pels departaments d'Ensenyament i de Salut de la Generalitat de Catalunya. Per poder administrar medicaments als alumnes, sempre que sigui imprescindible fer-ho en horari lectiu, cal que els pares, mares o tutors legals aportin un informe del metge on consti el nom de l'alumne, el nom del medicament que ha de prendre i la seva pauta d'administració. Així mateix, els pares o tutors legals han d'aportar un escrit on es demani al director del centre educatiu l'administració al seu fill del medicament prescrit, d'acord amb les pautes que constin en l'informe esmentat i s'autoritzi la seva administració als docents del centre. És convenient que el centre mantingui en un únic arxiu les receptes, informes dels metges i els escrits d'autorització. En aquest sentit cal assenyalar que els docents només podran fer accions que no requereixen cap titulació sanitària i que les poden fer els pares, mares, familiars o cuidadors en general, sempre que hagin tingut un ensinistrament previ. Aquí s'inclouen l'administració de medicaments: insulina, glucagó, adrenalina i altres fàrmacs d'ús habitual en pediatria. També fer cures senzilles (erosions, petites ferides), així com la primera atenció a qualsevol incident inesperat.

1.4 Atenció als alumnes amb malalties cròniques
Com explicita l'article 21 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d'igualtat. Així mateix, la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació estableix que tots els alumnes tenen dret a ser atesos amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació.
Els centres educatius, tal com regula la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats de la infància i l'adolescència, han d'assumir la responsabilitat d'acollir i educar de manera inclusiva tots els alumnes com una tasca bàsica i fonamental dels seus projectes educatius.
Amb la finalitat de garantir l'escolarització plena dels alumnes amb malalties cròniques, el director del centre públic, com a responsable del funcionament del centre i cap de tot el personal, ha d'elaborar un Pla personalitzat d'atenció de l'alumne, per atendre les seves necessitats.
Caldrà que la família aporti al centre la documentació següent:
Informe del metge on s'especifiqui la descripció de les actuacions en cas d'emergència, es detallin les necessitats i les atencions que calen a l'alumne i hi consti els telèfons dels referents sanitaris.
Autorització signada on s'autoritzi els docents del centre educatiu per administrar la medicació corresponent, si escau.
Quan calgui ensinistrament per dur a terme les actuacions establertes a l'informe del metge i al pla personalitzat d'atenció de l'alumne, el director del centre es pot posar en contacte amb el Centre d'Atenció Primària (CAP), el qual facilitarà l'ensinistrament oportú. En els casos que hi hagi alguna dificultat per aquesta via, el director del centre contactarà amb la Subdirecció d'Atenció a la Comunitat Educativa  (atenciocomunitateducativa.ensenyament@gencat.cat).
En el cas d'alumnes amb diabetis els centres educatius seguiran el "Model d'atenciódels infants amb diabetis en l'àmbit escolar" elaborat pels Departaments d'Ensenyament i de Salut de la Generalitat de Catalunya.
D'altra banda, el Departament d'Ensenyament a http://www.xtec.cat/web/comunitat/salutescola ofereix altres informacions i recursos sobre malalties cròniques que poden ser d'interès per a l'escolarització plena dels alumnes amb aquestes malalties.

QUE DIEM USTEC-STES

Des de Salut Laboral creiem que fer que  el personal del centre doni la medicació dels i les alumnes és carregar-lo amb una responsabilitat afegida que no entra dins de les seves funcions, com ja hem explicat anteriorment.

Respecte a les indicacions anteriors i les que es donen en  el punt  "Atenció als alumnes amb malalties cròniques" sobre

Al·lèrgies  Guia per a l'escola, realitzada per l'Associació Immunitas Vera en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament i de Salut  "Si la reacció comporta més gravetat i es tracta d’una reacció sistèmica (anafilàctica), la primera mesura serà sempre administrar adrenalina, trucar a l’ambulància i finalment avisar a la família. L’únic tractament en cas d’una reacció al·lèrgica greu és l’administració d’adrenalina. Totes les persones que estan al càrrec d’un infant d’aquestes característiques haurien de saber utilitzar l’autoinjectable."

Diabetis Model d'atenció dels infants amb diabetis en l'àmbit escolar  elaborat pels Departaments d’Ensenyament i de Salut, que responsabilitza al centre educatiu del diagnòstic d’una hipoglucèmia en un diabètic insulino depenent i del seu tractament amb Glucagón administrat per via subcutània o intramuscular, 

Volem aclarir que   el diagnòstic i la prescripció del tractament són funcions exclusivament mediques i l'administració de medicació via intramuscular i fins i tot via subcutánea són funcions d’infermeria (ni tan sols d’auxiliar d’infermeria)

Per tant, NO ES POT DEMANAR A CAP PERSONA QUE TREBALLI EN UN CENTRE DOCENT  que es faci responsable de fer-ho.

En el cas que un o una alumna, o un o una treballadora del centre escolar es trobin en un cas com el que es refereix en els documents, cal tractar-ho com qualsevol altra situació d’emergència trucant al 112 . Però seria millor si hi hagués també una coordinació amb el CAP més proper tenint pactat un protocol d’actuació amb els seus professionals sanitaris.

Com a delegats i delegades de prevenció de USTEC-STEs,  hem portat aquest tema a la comissió Paritària de prevenció de riscos laborals del Departament d’Ensenyament que  es va comprometre a estudiar el document i corregir-lo. De moment, no tan sols no ho han fet sino que estan traspassant al personal docent i auxiliar del centre escolar l'atenció sanitària que requereixen alguns alumnes.

EXIGIM al Departament que deixi clar als treballadors i treballadors dels centres educatius que NO TENEN LA OBLIGACIÓ DE FER TASQUES DE CARÀCTER SANITARI. No formen part de les seves funcions com a professionals de l'ensenyament. 

Pretendre que com que ho fan els pares (normalment la mare) ho pot fer el personal del centre, és una fal·làcia. Els pares són els cuidadors del nen o la nena que necessita atenció sanitària específica, el personal del centre, no. Els docents tenen la responsabilitat de vetllar per l'educació de tots els alumnes de la classe, els cuidadors responsables del nen o la nena (pares , mares o tutor responsable) la d’atendre’ls correctament en funció de les seves necessitats d'atenció sanitària específica.