SOS. LA SALUT LABORAL EN PERILL D'EXTINCIÓ!!!

LES RETALLADES QUE ENS ESTAN IMPOSANT PROVOQUEN UN RETROCÈS DE GAIRE BE 30 ANYS EN LES CONDICIONS LABORALS DELS I LES TREBALLADORES DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT :

 • La no-substitució de les baixes fins passats els primers 10 dies lectius,
 • L'augment de la precarització del personal interí i substitut amb la reducció de jornada i de salari.
 • L'augment de les hores lectives i de permanència.
 • L'augment de les ràtios d'alumnes per aula.
 • La disminució de beques i l'augment del preu del material escolar.
 • La reducció del salari en forma de no-pagament de una paga extra.
 • La reducció del sou en cas de Incapacitat temporal.
 • Les altes forçoses que es donen des de l'ICAM i que obliguen a anar a treballar malgrat no estar-ne en condicions.
 • Les adaptacions del lloc de treball que no s'acompleixen mai quan s'ha de tocar l'organització del treball.
 • La desaparició de la reducció de jornada per recuperació de malaltia que deixa a les persones interines i substitutes sense la possibilitat de demanar mitja jornada per motius de salut (els funcionaris poden demanar-la per interès particular!!!!!)
 • La nul·la disposició del Departament per intentar solucionar els casos més greus....

Tots aquests factors fan que la salut laboral hagi passat a ser una cosa que només apareix en els escrits però que no contempla la realitat..

PER UNES CONDICIONS DE TREBALL QUE NO MALMETIN LA SALUT

PER LA DEFENSA DE LA SALUT LABORAL

Reivindiquem mesures que facin possible una millora eficaç en temes desalut laboral del professorat

��La dotació dels recursos humans i materials necessaris per fer una correcta aplicació de la Llei.

�� Una vigilància de la salut adequada a les necessitats dels treballadors i treballadores del Departament d'Ensenyament.
��L'avaluació de riscos laborals completa i efectiva als centres.

��L'adequació de les instal·lacions a les necessitats detectades en la implantació dels plans d'emergència, tenint en compte l'organització humana i els mitjans necessaris i amb les dotacions pressupostàries necessàries per dur-los a terme.
��Una formació tant a nivell general com específic.
��Tenir en compte l'aspecte de gènere en la prevenció dels riscos laborals, vetllant de forma específica per la prevenció de les relacions laborals discriminatòries i de l'assetjament moral i sexual


ENCARA MÉS SOBRE LES TASQUES SANITÀRIES I L’ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS A ALUMNES.Fa molt temps que des de USTEC-STES estem denunciant en tots els òrgans de participació als que tenim accés en el Departament d'ensenyament (meses , comitès de seguretat o salut, comissió paritària de salut laboral) que els i les treballadores dels centres docents no han de fer tasques sanitàries en els centres educatius. Hem denunciat sempre que no està recollit en les seves funcions i que a mes hi ha tasques per les que es necessita una preparació que no tenen i que nomes pot fer personal sanitari específic  (posar medicació parenteral, o sigui punxada, que correspon a personal d’infermeria o decidir quan s'ha d'administrar una medicació com el glucagó o l'adrenalina, que correspon a personal mèdic.) Es per això que vam informar als treballadors i treballadores de que no estaven obligats a fer aquestes tasques mitjançant la nostra web i un full informatiu.
És per això també que esperem que el síndic de greuges tingui èxit en les seva tasca de fer que el Departament d'ensenyament ens faci cas.
Respecte a una noticia del Periódico del 27-5-14 volem puntualitzar que el Departament d’ensenyament va voler obligar a la Núria a hidratar el seu alumne a través del botó gàstric. Des de Salut Laboral de Ustec- Stes la vam assessorar en tot el litigi que va tenir amb el Departament d'ensenyament  fins que va demanar per escrit l'ordre de fer aquesta tasca que mai li van donar. Com Ustec-Stes hem aconseguit que en les instruccions de gestió de centres pel curs 
que ve el Departament no hagi posat que la direcció podia obligar a fer les tasques sanitàries als i les docents.
Però això no es suficient. Com diem en els nostres documents i hem dit sempre al Departament , per que els i les alumnes que necessiten aquestes atencions sanitàries puguin ser escolaritzats adequadament com és el seu dret, cal que aquestes tasques les realitzin professionals sanitaris. Si el Departament de Salut no vol assumir-ho, ho han de resoldre entre els dos Departaments i no fer el més fàcil, que és carregar encara més el professorat  i la resta de treballadors d'un centre educatiu. 
Cal establir els mecanismes per que les tasques d'atenció sanitària les facin els i les professionals competents que n'hi ha, i molt ben preparats.
No es poden excusar en la crisi per no fer-ho. Esta en joc la salut dels i les alumnes i dels i les docents i educadors.